Pelastustoiminta

14.3.2018 9.15

Pelastustoiminta-jaostossa toimintaa jäsenistön ammatillisen osaamisen kehittämiseksi

Toimintavuoden 2018 aikana Pelastustoiminta-jaosto on vahvasti mukana mahdollistamassa operatiivisen päällystön ja alipäällystön ammatillisten valmiuksien kehittämistä.

Pelastustoiminta-jaoston toiminta-ajatuksena on ylläpitää kollegiaalista yhteistyöverkostoa, jossa osallistutaan aktiivisesti ammatillisen kehittämisen ja yhteiskunnallisen turvallisuuden ajankohtaisiin asioihin niin lausuntojen antamisen kuin monipuolisten koulutustilaisuuksien muodossa. Jäsenistön ammattiosaamisen kehittäminen on keskeisimpiä Palopäällystöliiton ja Pelastustoiminta-jaoston tavoitteita. Hyvässä vauhdissa oleva vuosi 2018 tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia osallistua pelastustoiminnan johtamiseen ja asiantuntijuuden kehittämiseen painottuviin koulutustilaisuuksiin.

Koulutusmahdollisuuksia tarpeiden mukaisesti

Pelastustoiminta-jaoston johtokunta kokoontui helmikuun alussa suunnittelemaan jaoston jäsenistön ammatillisen osaamisen ja asiantuntijuuden vahvistamisen toimintamuotoja vuoden 2018 aikana. Vahva yhteistyöverkosto, jossa pelastustoimen päällystö- ja alipäällystötehtävissä toimivat henkilöt sekä toimialamme viranomais- ja muut yhteistyötahot kokoontuvat kehittämään valmiuksiaan ja toimintamalleja yhdessä, on tämänkin vuoden koulutustarjonnan päälinjaus. Jaoston johtokunta on tuonut esille jäsenistöltä nousseita koulutustarpeita. Palopäällystöliiton laajaan koulutustarjontaan on saatu sovitettua jäsenistölle sekä kaikille kiinnostuneille mahdollisuuksia pelastustoiminnan ammatillisen osaamisen kehittämiseen.

Pelastustoiminnan johtamisen kehittäminen koulutustarjonnassa

Pelastustoiminnan johtamisen kehittäminen on priorisoitu toimialan kärkihankkeeksi monella foorumilla. Pelastustoiminnan johtamisjärjestelmät, johto- ja tilannekeskukset sekä viranomaisyhteistyö ovat keskeisesti esillä keskusteltaessa pelastustoimen ja pelastustoiminnan kehittämisestä. Teknisen tason johtamisen kasvaneet vaatimukset tulevat esiin operatiivisessa tieliikenneonnettomuuksien ja korkeanpaikantyöskentelyn johtamisessa. Pelastustoiminnan johtamisen kehittäminen tunnistetaan toimialalla avaintekijäksi. Toimintamalleja halutaan selkeyttää sekä yhdenmukaistaa tehokkaan pelastustoiminnan organisoinnin ja johtamisen mahdollistamiseksi, erityisesti laaja-alaisten uhkien torjunnassa.

Pelastustoiminta-jaosto osallistuu vuoden 2018 aikana pelastustoiminnan johtamisen kehittämiseen suuntaavien koulutustapahtumien suunnittelu- ja järjestelytoimintaan. Koulutuskalenterissa on tarjolla seuraavia mahdollisuuksia kehittää omaa ammatillista osaamista kollegiaalisessa yhteistyöverkostossa:

Palopäällystöpäivät 2018

Maaliskuussa pelastus- ja turvallisuusalan toimijat kokoontuvat 21.–24.3. perinteisille Palopäällystöpäiville. Pelastustoiminnan johtamisen kehittäminen on mukana torstain 22.3. teemaohjelmatarjonnassa. Alustuksissa käsitellään pelastustoiminnan johtamisen yhtenäistämistä ja tilannekeskusten roolia osana pelastustoiminnan johtamisjärjestelmää.

Road Rescue – tieliikennepelastamisen koulutustapahtuma

Syyskuussa on tarjolla Pelastustoiminta-jaoston toimintavuoden tärkein seminaari- ja koulutustapahtuma yhdessä Palopäällystöliiton henkilökunnan ja viranomais- sekä muiden yhteistyötahojen kanssa. Turvallisuus-messut palaavat Tampereen Messujen messuohjelmaan ja pelastusalan toimijat, välineiden ja kaluston valmistajat sekä myyjät kokoontuvat yhteen. Liiton toimiston väki, tieliikennepelastamisen toimikunta ja Pelastustoiminta-jaosto järjestävät Turvallisuus-messujen yhteydessä 11.–12.9.2018 Road Rescue -koulutustapahtuman. Tieliikennepelastamisen oppeja on vuosittain haettu Saksasta Rescue Days -koulutustapahtumasta, mutta nyt Tampereella järjestettävä koulutustapahtuma mahdollistaa viimeisimpien tieliikennepelastamisen toimintamallien päivittämisen ja harjoittelun kustannustehokkaasti kotimaassamme.

Koulutustapahtuma rakentuu tieliikennepelastamisen tekniseen ja taktiseen johtamiseen painottuvasta työpajasta, jossa erilaisilla ja monipuolisilla rasteilla päästään käytännössä harjoittelemaan tieliikennepelastamisen toimintamalleja kalustovalmistajien moderneimmilla välineillä ja asiantuntijakouluttajien opastamana. Työpajan lisäksi tarjolla on seminaarityyppisesti teoriakoulutusta viranomaisyhteistyöstä tieliikennepelastamisessa, joissa asiantuntija-alustuksilla tuodaan esille pelastusviranomaisten, poliisin, ensihoidon ja Liikenneviraston tieliikennekeskuksen näkemykset yhteistoimintatehtävistä. Koulutustapahtuman osallistujilla on mahdollisuus olla mukana tieliikennepelastamisen työpajassa tai osallistua luento-osuuksiin omien ammatillisten kiinnostusten ja tehtäväkuvien mukaisesti. Koulutustapahtuman lisäantia ovat luonnollisesti kollegoiden ja yhteistyötahojen tapaaminen sekä yhteiset keskustelut osaamispääoman kasvattamiseksi.

Pelastustoimen asiantuntijuuden tukeminen

Operatiivisen pelastustoiminnan substanssiosaamisen lisäksi päällystö- ja alipäällystötehtäviä tekeviltä odotetaan laaja-alaista asiantuntijuutta onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn sekä ammatillisia näkemyksiä yleiseen ihmisten turvallisuuden parantamiseen. Asiantuntijuus edellyttää vahvan tietopohjan ja kokemusten lisäksi kykyä perustella päätöksiä sekä erilaisten asiantuntijalausuntojen näkemyksiä.

Todistajana ja asiantuntijana oikeudessa

Toukokuulle 15.–16.5. on valmisteilla seminaari, jonka teemana on pelastusviranomainen todistajana ja asiantuntijana oikeudessa. Seminaari on tarkoitettu erityisesti pelastustoimintaan ja onnettomuuksien ehkäisytyötä tekeville. Palopäällystöliiton järjestämässä seminaarissa käsitellään teemaa laajasti alan toimijoidemme kokemuksien ja juridiikan asiantuntijoiden alustamina. Tavoitteena seminaarilla on kehittää yksilöiden valmiuksia, yhtenäistää ja jakaa hyviä kokemuksia toimialan toimintamalleista pelastusviranomaisten roolista asiantuntijalausuntojen laatijoina sekä niiden pohjalta argumentoinnista todistajana ja asiantuntijana eri tuomioistuimissa. Koulutustarve on pelastustoimen kentältä lähtöisin. Asiantuntijalausuntoja, PRONTO -dokumentointia ja oikeudessa pelastustoimen asiantuntijana toimimista käsitellään oikeudellisesta näkökulmasta. Riskienhallinta- ja Pelastustoiminta-jaosto sekä pelastuslaitosten palontutkijat valmistelevat seminaaria yhdessä liiton henkilökunnan kanssa.

Korkeanpaikantyöskentelyn toimikunta käyntiin

Viime vuoden puolella Palopäällystöliiton liittohallitus päätti Pelastustoiminta-jaoston johtokunnan esityksestä perustaa korkeanpaikantyöskentelyn toimikunnan toimimaan Palopäällystöliiton alaisena asiantuntijaelimenä. Toimikunta perustettiin kentältä saadun esityksen perusteella ja sen tarkoituksena on kehittää ja tukea liiton sekä koko pelastusalan korkeanpaikantyöskentelyyn liittyvää asiantuntijatoimintaa sekä edistää korkeanpaikantyöskentelyä tekevien viranomaisten (pelastustoimi, poliisi, Rajavartiolaitos) välistä yhteistyötä. Liittohallituksen nimeämänä ja päätöksellä toimikuntaan kuuluu 4–6 jäsentä.

Palopäällystöliitto käynnisti haun korkeanpaikantyöskentelyn kehittämisestä ja asiantuntijuuden jakamisesta kiinnostuneiden henkilöiden löytämiseksi toimikuntaan. Hakemuksia saapui runsaasti määräaikaan 15.1.2018 mennessä. Toimikunnan työskentely käynnistyy kevään aikana ja kuulemme varmasti suunnitelluista toimintamuodoista myöhemmin.

Toimialan kehityksessä mukana

Meneillään on mielenkiintoinen toimintavuosi. Pelastustoiminta-jaoston johtokunta seuraa aktiivisesti toimialan uudistustyötä, keskustelua ja kehitystyötä. Kuluva talvi ja tuleva kevät tulevat varmasti tuomaan tullessaan lausuntopyyntöjä ja toimialan kehitykseen liittyviä keskustelunavauksia. Palopäällystöliitto ja Pelastustoiminta-jaoston johtokunta ovat mukana toimialan kehityksessä ja osaltamme tuomme jäsenistömme – kentän äänen – kuuluviin ammattiosaamisen kehittämisessä.

Laittakaapa päivämääriä muistiin ja jakakaa tietoa työyhteisöissänne mahdollisuuksista osallistua oman ammattiosaamisen kehittämiseen kollegoiden kesken. Lisäinformaatiota ajankohtaisista asioista ja koulutustapahtumista on tarjolla Palopäällystöliiton viestintäkanavilla.

Toiminnallista vuotta 2018 kaikille. Toivottavasti näemme mahdollisimman monen kanssa Palopäällystöpäivillä ja tulevissa koulutustapahtumissa.

Talvisin terveisin             

Ville Mensala 
puheenjohtaja
Pelastustoiminta-jaosto


Palaa otsikoihin