Lausunnot

21.11.2017

Lausunto: Luonnos kansalliseksi CBRNE-strategiaksi

Suomen Palopäällystöliitto – Finlands Brandbefälsförbund ry kiittää mahdollisuudesta lausua kansallisesta CBRNE-strategiasta. CBRNE-strategian tavoitteena on CBRNE-uhkien ja tilanteiden ennaltaehkäisyn ja valmiuden jatkuva parantaminen yhteiskunnan ja sen elintärkeiden toimintojen turvaamiseksi. Strategiassa esitetään tärkeimmät kehittämiskohteet. Lisäksi strategiassa esitetään toimintasuunnitelma kehittämiskohteiden ja strategian tavoitteen toteuttamiseksi.

Strategialuonnos on rakenteeltaan ja sisällöltään yleisluonteinen esitys CBRNE-toiminnasta ja eri toimijoista erilaisin painotuksin. 2. luvussa korostetaan viranomaisyhteistyötä, mutta siinä käsitellään CBRNE-uhkia ja -häiriötilanteita kuitenkin pääosin rikos- ja terroriuhkien näkökulmasta pelastustoimi unohtaen. Pelastustoimi on nyt ja tulevaisuudessa merkittävä CBRNE-asiantuntija ja ensivaiheen operatiivinen toimija.

Strategian kohdassa 5.3 tavoitteena on kehittää riskitietoista valvontaa. Toimenpiteitä pidetään sinällään asianmukaisina ja kohta linkittyy kansallisen suuronnettomuusvaarojen torjuntaohjelman kohtaan 7 (Toimet onnettomuusvaarojen torjunnassa). Kansallisessa suuronnettomuusvaarojen torjuntaohjelmassa tavoitteeksi on asetettu jatkuvan kokonaiskuvan muodostaminen yhteiskunnan erilaisista vaarallisten kemikaalien aiheuttamista riskeistä (teollisuusriskit, satamat, ratapihat) sekä kansallisen riskinarviointityön huomioonottaminen ja viranomaisyhteistyön avulla riskien arvottaminen sekä valvonnan ja vaatimusten kohdistaminen. Toimintaohjelmassa tavoitteeksi on asetettu myös mm. CBRNE-uhkiin varautuminen, erikoistilanteiden hallitseminen, viranomaisten välinen yhteistyö, digitalisaatioon liittyvien uhkien ja mahdollisuuksien tunnistaminen sekä turvallisuusviestinnän kehittäminen. CBRNE-alaan liittyviä asioita käsitellään useilla foorumeilla, joten näiden foorumeiden välinen tiedonvaihto on tärkeää ja tulisi pyrkiä välttämään päällekkäisen työn tekemistä.

Strategian kohdassa 5.3 tavoitteeksi on asetettu riskitietoisen valvonnan kehittäminen ja kohdassa 5.4 CBRNE-toimintaan liittyvien säädösten ajantasaisuuden varmistaminen. Valvonnan ja siihen liittyvien säädösten välinen kytkentä on jäänyt jokseenkin löyhäksi, ja lainsäädännön kehittämishankkeissa tulisikin tuonti- ja vientisäädösten, luovutuksen ja hallussapidon sekä lupamenettelyiden ohella nostaa esiin varastointiin ja käyttöön liittyvien vaatimusten ajantasaisuus ja niiden kehittäminen CBRNE-tavoitteiden mukaiseen suuntaan.

Lisäksi pyydetään huomioimaan strategian kohtaan 5.3 liittyen, että nimenomaisesti CBRNE-uhkiin liittyviä erillisiä tietojärjestelmiä ei tulisi ryhtyä rakentamaan, vaan pyrkiä saamaan nämä osaksi perustoimintaa. Pelastustoimen kohdalla tämä tarkoittaa pelastuslaitoksen valvontatoimintaa (valvontarekisteri) sekä valmiuden suunnittelua ja pelastustoiminnan (sekä ensihoidon) johtamista (kenttäjohtamisjärjestelmä). Kun tieto lienee olennainen osa CBRNE-uhkiin varautumisessa, tulisikin tiedon saatavuus ja sen käytettävyys nostaa voimakkaammin esiin strategian toimenpiteissä. On muistettava, että pelastusviranomaisten valvontatoiminnan kehittäminen CBRNE-uhkien tunnistamiseksi myös tämän strategian näkökulmasta edellyttää säädösten ajantasaisuuden tarkastelua sekä kohdennettua ohjausta ja koulutusta ko. valvontatehtäviä tekeville. CBRNE-uhkiin varautumista on mahdollista tehostaa viranomaisten tietojärjestelmiä ja viranomaisten välistä tiedonvaihtoa kehittämällä. Kohdassa 5.3. uutena toimenpiteenä tulisikin nostaa esiin viranomaisten tietojärjestelmien kehittäminen, niiden yhteentoimivuus ja tietojen vaihto. Esimerkiksi pelastustoimen nykyinen valvontarekisteri on uusiin uhkiin ja yhteiskunnan muutokseen nähden vanhentunut.

Strategian kohdassa 5.6 tavoitteeksi on asetettu yhteistyövalmiuksien parantaminen. Strategian mukaisia toimenpiteitä on koulutustasovaatimukset, koulutuksen kehittäminen, harjoitustoiminnan systematisointi ja parannustoimenpiteet harjoitusten perusteella. Yhteistyöhön voisi voimakkaammin liittyä eri toimijoiden roolien tunnistaminen ja näiden toimijoiden välinen vuoropuhelu; tämä on ratkaisevan tärkeää strategian mukaisten tavoitteiden toteutumiselle.

Strategian kohdassa 5.7 esitetään toimenpiteeksi terveydenhuollon ja muiden viranomaisten suorituskyky CBRNE-tilanteiden varalta. Vastuutahoiksi on ilmoitettu STM, sote-toimijat, Huoltovarmuuskeskus sekä CBRNE-koordinaatiotyöryhmä. Lisäksi tavoitteena on varmistaa, että CBRNE-tilanteen hallintaan ja tutkintaan on paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti riittävät suorituskyvyt olemassa ja saatavilla. Vastuu on "vastuuviranomaisilla" sekä CBRNE-koordinaatioryhmällä. Pelastustoimen suorituskyky CBRNE-tilanteiden varalta olisi syytä nostaa voimakkaammin esiin. Strategian yleisessä osassa todetaan, että toiminnan painopiste toteutuneessa CBRNE-tilanteessa on ihmishenkien pelastamisessa, vaaraa aiheuttavan toiminnan pysäyttämisessä ja lisävahinkojen estämisessä, joita tulisi strategian toimenpiteissä vahvistaa. Strategian toimeenpano-ohjelman tulisikin ottaa myös vastuutahoihin yksilöidymmin kantaa ja kirjoittaa auki, mitä kukin vastuuviranomaiset-termin alla oleva taho, esimerkiksi ensihoito tai pelastuslaitos, tekee tavoitteen saavuttamiseksi.

Strategian liitteessä 1 todetaan, että CBRNE-toimintaa varten pelastuslaitos on tehnyt erillisen suunnitelman, jossa on huomioitu CBRNE-riskit ja esitetty eri tilanteiden vaatimat toimenpiteet. Asiakirjasta ei kuitenkaan selviä, mihin tällaisen CBRNE-suunnitelman laatiminen perustuu, mikä taho sellaisen laatimista ohjaa ja mitä ohjeistusta suunnitelman laatimiseen on olemassa tai valmisteilla ja ovatko kaikki pelastuslaitokset tehneet tällaisen suunnitelman. Kohtaa olisi syytä täsmentää. Tulisi myös esittää, millä toimenpiteillä ja minkä tahon ohjauksessa CBRNE-uhkat voidaan paremmin tunnistaa ja niihin varautua nykyistä paremmin pelastuslain mukaisissa valvontasuunnitelmissa ja muussa toiminnan suunnittelussa (esimerkiksi ns. riskianalyyseissä).

Lausunto, SPPL, Kansallinen CBRNE-strategia, 170919 (pdf) (220.3 KB)


Palaa otsikoihin