Palopäällystöbarometri

Kyselytutkimus palopäällystön käsityksistä pelastustoimesta ja sen tulevaisuudesta

Palopäällystöliitossa valmisteltiin ajatusta siitä, että pelastustoimella olisi oma julkiseen keskusteluun tarkoitettu julkaisu, jossa arvioitaisiin yhteiskunnan turvallisuutta pelastustoimen näkökulmasta. Vertailukohtina työllä oli Poliisibarometri, Pelastusasenteet-tutkimus, Kunta10-kyselyt ja muut asenteita ja käsityksiä kartoittavat kyselytutkimukset. Pelastustoimeen nähtiin kolme erilaista näkökulmaa: kansalaiset, omistajatahona kunnat ja alan ammattilaiset. 
Palopäällystöbarometri keskittyi näistä viimeisenä mainittuun.

Palopäällystöbarometri toteutettiin Palopäällystöliiton jäsenistölle suunnattuna kyselynä maalis-huhtikuussa 2013 ja siihen vastasi 362 alan asiantuntijaa sekä päällystön ja alipäällystön edustajaa. 

Tulokset eivät heijasta pelastuslaitosorganisaatioiden vaan yksityishenkilöinä esiintyvien alan ammattilaisten mielipidettä ja on aiempana mainittua moniäänisempi. Kyselyssä selvitettiin vastaajien käsitystä yhteiskunnan ja pelastustoimen nykytilasta ja tulevaisuudesta ja se rakentui Pelastustoimen strategian 2025 sisällöille.

Tulosten perusteella  koettiin pääpiirteissään hyvin rakennetuksi, joskin yhtymäkohdat arjen työhön jäävät vastaajien mielestä ajoittain ohuiksi. Strategiaan kaivattiin lisää konkretiaa ja tavoitteiden asettamista. Skenaarioissa ja tulevaisuudenkuvissa toivottiin kansallisempaa näkökulmaa.

Väestön ja pelastushenkilöstön ikääntyminen koettiin alaa selkeimmin koskettaviksi toimintaympäristön muutoksiksi. Myös julkistalouden kiristyminen näkyi vastauksissa. Globaaleja turvallisuusuhkia ja poliittista radikalisoitumista pidettiin arkityölle etäisinä.

Arvoihin oltiin hyvin tyytyväisiä ja niiden myös koettiin näkyvän omassa työssä ja työyhteisössä. Kriittisistä menestystekijöistä tärkeimmäksi nousi osaava ja motivoitunut henkilöstö sekä hyvä työkyky ja työhyvinvointi. Päämääränä tehokas onnettomuuksien ehkäisy koettiin tärkeimmäksi.

Keinoina tulevaisuuden haasteisiin vastaajat esittivät työurasuunnittelua, harvaan asuttujen alueiden rekrytoinnin tukemista, henkilöstökoulutusta, viestintää, johtamisosaamista, pelastuslaitosten kumppanuusverkostoa, työhyvinvoinnin kehittämistä, resurssien turvaamista ja niiden käytön tehostamista, eri palokuntamuotojen lähentymistä ja jopa ikärajaa pelastustoiminnan tehtäviin.

Strategia näkyi laitosten työssä ennen kaikkea palvelutasopäätöksissä, toiminnan suunnittelussa, laitoksen strategiassa, asioiden perusteluissa ja taustalla. Strategiaan peräänkuulutettiin lisää keinoja tulevaisuuden haasteisiin vastaamiseen.

Palopäällystöliitto kiittää kaikkia kyselyyn osallistuneita. Ilman aktiivista jäsenistöä Palopäällystöbarometri ei olisi onnistunut näin hyvin. Toivottavasti tulokset hyödyttävät mahdollisimman monia ja herättävät keskustelua kuten tarkoitettu.


Palopäällystöbarometri 2013 (julkaisu)

Palopäällystöbarometrin 2013 tulokset (kalvosarja)


Lisätiedot:

kehittämispäällikkö Sami Kerman, sami.kerman(a)sppl.fi, 040 549 2112


Poutapilvi web design - P4