Historiaa

Suomen historia tuntee lukuisia paloalan järjestöjä. Vaikka ne toimivat yhdistyspohjaisina, monilla niillä on vahva ammatillinen ja aatteellinen perusta.

Vuodesta 1889 alkaen järjestetyissä yleisissä palokuntalaiskokouksissa käsiteltiin myös palopäällystön asioita, ja palopäällystön edustajat käyttivät kokouksissa runsaasti puheenvuoroja. Kokoukset eivät voineet kuitenkaan ratkaista riittävästi palopäällystön asioita.

Porin yleisessä palokuntalaiskokouksessa vuonna 1913 silloinen Vaasan palomestari Karl A. Arell esitti ensimmäistä kertaa palopäällystön järjestäytymistä. Mukana olleet palomestarit päättivät yhdistyksen perustamisesta, mutta hanke jäi toteutumatta.

Tammikuussa 1932 pidetyssä palopäällystön kokouksessa oman yhdistyksen perustaminen sai uutta vauhtia, kun palopäällikkö E. Luostarinen teki aloitteen sellaisen perustamisesta. Kokouksessa valittiin valmistelutoimikunta laatimaan sääntöjä ja huolehtimaan yhdistyksen perustamisesta. Uuden liiton tehtävänä nähtiin olevan palopäällystön ammattitaidon kehittäminen ja palkkaetujen ajaminen. Perustamisen taustalla nähtiin myös palolainsäädännön valmistelu, jossa palopäällystö koki jääneensä syrjään.

Suomen Paloupseeriliiton perustava kokous pidettiin Helsingin pääpaloasemalla huhtikuussa 1932, ja yhdistyksen rekisteröinti pantiin vireille välittömästi. Yhdistyksen ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin palopäällikkö K. A. Arell, varapuheenjohtajaksi palopäällikkö Walter Bergström ja sihteeri-rahastonhoitajaksi palopäällikkö Ilmari Weckman.

Suomen Palopäällystöliiton perustaminen Paloupseeriliiton luomalle perustalle merkitsi sääntöjen uudistamista. Sääntömuutos hyväksyttiin joulukuussa 1944, ja asiakirjat jätettiin rekisteröitäväksi yhdistysrekisteriin maaliskuussa 1945. Palopäällystöliiton toiminta on perustunut alusta asti aatteellisuuteen ja ammatilliseen osaamiseen. Sen keskeinen tehtävä on ollut ja on yhä edelleen jäsenistönsä jatko- ja täydennyskoulutuksen turvaaminen. Sääntöjen keskeinen muutos oli tuolloin uudistetun liiton toimintaorganisaatio. Liitto jaettiin neljään jaostoon. Liittoon perustettiin viides jaosto 1980-luvun lopulla, kun sääntömuutoksella mahdollistettiin myös paloesimiesten jäsenyys.

Merkittävä sääntömuutoshanke sai alkunsa vuonna 2004, kun pelastustoimen rakenne muuttui täydellisesti 22 alueellisen pelastuslaitoksen perustamisen seurauksena. Aikaisemman virkataustaan perustuvan jaostorakenteen tilalle tuli kuusi toimialaperusteista jaostoa, jotka ovat 1) Hallinto, 2) Onnettomuuksien ehkäisy, 3) Palokuntien vapaaehtoistoiminta, 4) Pelastustoiminta, 5) Väestönsuojelu ja 6) Yritysturvallisuus.

Tämän päivän yli 80-vuotiaalla Palopäällystöliitolla on arvokas historia, vahva ote nykypäivään ja kirkas katse tulevaisuuteen.


Poutapilvi web design - P4