Jaostojen esittelyt


Hallinto ja tukipalvelut


Hallinto ja tukipalvelut -jaoston puheenjohtajana toimii kehittämispäällikkö Torbjörn Lindström Varsinais-Suomen pelastuslaitoksesta.

Jaosto pyrkii järjestämään yhteistyössä liiton toimiston kanssa vuosittain vähintään yhden ajankohtaisseminaarin, jossa painopiste on pelastuslaitosten johtavien viranhaltijoiden, luottamushenkilöjohdon ja valtionhallinnon pelastusalan viranomaisten vuorovaikutusmahdollisuuksien kehittämisessä. Viime vuosina painopiste on ollut työhyvinvoinnissa ja työelämän laadun kehittämisessä. Jaosto on myös aktiivisesti mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa Palopäällystöliiton vuorovaikutustyöpajaa pelastuslaitosten kehittämis- ja tutkimusvastaaville. Lisäksi hallinto ja tukipalvelut -jaosto tukee  ja osallistuu liiton kansainväliseen toimintaan.

Riskienhallinta


Riskienhallinta-jaoston puheenjohtajana toimii pelastuspäällikkö Ilpo Tolonen Kymenlaakson pelastuslaitokselta.

Jaoston tehtäväkenttä on jaettu kolmeen osa-alueeseen; rakenteelliseen palonehkäisyyn, riskienhallintaan ja turvallisuusviestintään. Jaosto seuraa eri osa-alueiden kehitystä ja järjestää näihin aiheisiin liittyvää ajankohtaista koulutusta. Lisäksi jaosto tarjoaa asiantuntijapalveluita, tiedottaa valmistelussa olevista uusista asioista sekä osallistuu turvallisuusviestintämateriaalin tuottamiseen.

Jaoston johtokunnan kokouksia on 4 - 6 kertaa vuodessa,  joista osa toteutetaan puhelinkokouksina. Kevään kokouksissa pääosassa ovat syksyn opintopäiviin ja toimintasuunnitelman muihin painopisteisiin liittyvät asiat. Syksyllä keskitytään jaoston toimintasuunnitelmaan ja liittokokouksen henkilövalintoihin liittyviin asioihin. Lausuntomenettelyihin liittyvät asiat hoidetaan sähköisesti jaoston johtokunnan ja asiantuntijatoimintaan osallistuvien jäsenten kesken pitkin vuotta.

Onnettomuuksien ehkäisyn -opintopäivät järjestetään vuosittain, minkä valmisteluun jaosto osallistuu aktiivisesti. Lisäksi jaosto valmistelee säännöllisesti lausuntoja, jotka liittyvät sen toimintaympäristöön. Lausuntojen valmistelussa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan koko jäsenistön ammattiosaamista. Johtokunta on omalta osaltaan osallistunut liiton uusien sääntöjen valmisteluun. Turvallisuusviestinnän osa-alueella on valmistunut uutta materiaalia lähes vuosittain ja tähän työhön on osallistunut aktiivisesti johtokunnan turvallisuusviestinnästä ”vastaava” jäsen.

Henkilö, joka työskentelee riskienhallinnan parissa, saa päivitettyä osaamisensa uusien säädösten ja ohjeiden osalta jaoston opintopäivillä ja hän voi osallistua säädösvalmisteluun liiton lausuntomenettelyn kautta. Jaoston johtokunta seuraa aktiivisesti säädös- ja ohjevalmistelua ja riskienhallintaan liittyviä hankkeita ja ottaa ne opintopäivien ohjelmiin tuoreeltaan  niiden julkaisemisvuotena tai jo valmisteluvaiheessa.

Liiton johtokunnan toimintaan mukaan haluava voi ottaa yhteyttä joko liiton toimistoon tai johtokunnan jäseniin ja ilmoittaa myös halukkuutensa asiantuntijatoimintaan kertomalla kiinnostuksen kohteistaan ja osaamisalueistaan. Yhteystiedot löytyvät liiton sivuilta. Tervetuloa mukaan toimintaan!

Vapaaehtoispalokuntatoiminta


Vapaaehtoispalokuntatoiminta-jaosto on liiton toiseksi suurin jaosto. Sen puheenjohtaja on Ilkka Horelli, joka toimii johtajana Länsi-Suomen aluehallintovirastossa.

Jaoston tavoitteena on edistää ja kehittää palokuntien vapaaehtoispäällystön täydennyskoulutusta, sekä osaltaan myös toteuttaa sitä. Jaosto edistää myös vapaaehtoispalokuntien yhteistyöverkostoja ja vapaaehtoispäällystön verkostoitumista. Yhteistyö on tärkeää muun muassa liiton muiden jaosten ja muiden alan järjestöjen (mm. Suomen Sopimuspalokuntien Liitto, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö) kanssa.

Jaosto järjestää vuosittaisia valtakunnallisia ja alueellisia vapaaehtoispäällystölle suunnattuja koulutustilaisuuksia yhdessä liiton toimiston kanssa. Lisäksi jaosto on ollut mukana järjestämässä sopimuspalopäällikköseminaaria.

Jaostokokoukset pidetään sääntömääräisiä  ja jaoston johtokunta kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa.

Pelastustoiminta


Pelastustoiminta-jaosto on Palopäällystöliiton suurin jaosto yli 600 jäsenellään. Jaoston puheenjohtajana toimii hallinto- ja talouspäällikkö Pauli Nurminen Keski-Suomen pelastuslaitokselta.

Pelastustoiminta-jaoston toiminta-ajatuksena on tarjota yhteistyöfoorumi pelastustoiminnan kehittämiseksi ja lisätä jäsentensä valmiuksia toimia pelastustoiminnan asiantuntijana. Jaoston pitkäaikaisen strategian keskeisenä pysyvänä tekijänä on pelastusalan vaikuttavuuden lisääminen valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Toiminnan keskiössä ovat ydinosaamisen varmentaminen ja jäsenistön asiantuntijuuden vahvistaminen sekä toimialan vaikuttavuuden lisääminen mikro- ja makrotasolla.

Jaoston johtokunta koostuu pääosin operatiivista pelastustoimintaa tekevästä alipäällystöstä ja päällystöstä sekä asiantuntijajäsenestä. Varajäsenistö koostuu tällä hetkellä mm. Hätäkeskuslaitoksen, Pelastusopiston, Poliisihallituksen ja Puolustusvoimien sekä pelastuslaitoksen ensihoidon edustajista. Verkottumisella on pyritty varmistamaan laaja näkemys pelastustoimeen.

Johtamisen ja ensihoidon synergiaetujen kehittäminen sekä viranomaisten ja yhteistyökumppaneiden yhteisten rajapintojen hallinta ovat olleet jaoston viime vuosien keihäänkärkiä koulutussuunnitelmia valmisteltaessa. Tilannekuva ja siihen liittyvä informaatioteknologia koulutuksineen on jaoksen johtamisen kehittämisen keskeisimpiä elementtejä. Jaosto pyrkii toiminnallaan lisäämään kohdennettujen alueellisten- ja verkkokoulutusten laatua sekä määrää.

Jaosto on kiinteässä yhteistyössä muiden jaostojen ja liittohallituksen sekä liiton toimiston kanssa. Jaosto valmistelee tarvittaessa osaltaan koulutustilaisuuksia ja Palopäällystöliitolta pyydettyjä lausuntoja, jotka liittyvät jaoston toimintaympäristöön.

Jaoston johtokunta kokoontuu 3 - 5 kertaa vuodessa. Johtokunnan jäsenet ovat kuitenkin lähes viikoittain yhteydessä toisiinsa. Jatkossa jaosto tulee terävöittämään toimintaansa lisäämällä puhelinkokouksia (Lync).

Varautuminen ja väestönsuojelu


Varautuminen ja väestönsuojelu -jaoston puheenjohtajana toimii paloinsinööri Juhani Carlson Kymenlaakson pelastuslaitokselta. 

Jaosto vastaa liiton varautumiseen ja väestönsuojeluun liittyvästä asiantuntija-, koulutus- ja järjestötoiminnasta. Varautuminen koskee niin poikkeusoloja kuin normaaliolojen häiriötilanteita kuten laaja-alaisia myrskyjä ja infrastruktuurin häiriöitä.

Jaosto järjestää yhdessä liiton toimiston kanssa jäsenistöään ja sidosryhmiä kiinnostavaa koulutusta ja tarjoaa asiantuntemustaan varautumista ja väestönsuojelua koskeviin asioihin.

Jaostokokoukset pidetään sääntömääräisesti ja jaoston johtokunta kokoontuu lähtökohtaisesti neljä kertaa vuodessa.

Jaosto on järjestänyt muun muassa pelastuslaitosten varautumisen ja väestönsuojelun vastuuhenkilöt koulutustapahtumaan keväällä 2014 ja rakentanut verkostoa aiheesta kiinnostuneille. Lisäksi jaosto tekee hyvää yhteistyötä Yhteiskuntaturvallisuuden seuran ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön kanssa.

Varautumisen ja väestönsuojelun -jaosto on aktivoitunut viime aikoina ja toisaalta sen vastuulla olevat aiheet ovat hyvin ajankohtaisia ulkopoliittisen turvallisuustilanteen muutosten, ilmastonmuutoksen, kyberturvallisuuden merkityksen kasvamisen ja kansainvälisen yhdentymisen myötä.

Jaoston toiminnasta kiinnostuneiden kannattaa tulla mukaan jaostokokoukseen ja olla yhteydessä jaoston johtokunnan jäseniin. Lisäksi jaoston johtokunta pyrkii aktivoimaan jäseniään erityisesti nyt eduskuntavaalien herättäessä julkista keskustelua.

Yritysturvallisuus


Yritysturvallisuus-jaosto on vajaa 70 vuotta nuori liiton jaosto. Jaoston edeltävä II-jaosto perustettiin Jyväskylässä 28.6.1945 teollisuuden paloturvallisuuden parantamiseksi. Jaoston jäsenmäärä on reilu 400 henkeä.

Jaoston puheenjohtajan toimii teollisuuspalopäällikkö Mikko Parikka Stora Ensolta Imatralta. Mikko toimii aktiivisesti myös muissa luottamustoimissa. Liiton tehtäviä hänellä on muun muassa tulityötoimikunnassa.

Yritysturvallisuus-jaoston tehtävänä on toimia teollisuuden ja elinkeinoelämän sekä julkishallinnon turvallisuustehtävissä toimivien henkilöiden yhteistyötahona. Tärkeimpinä tehtävinä on jäsenistön ammattitaidon kohottaminen ja kannanotto vireillä oleviin turvallisuuteen vaikuttaviin asioihin sekä edistää jäseniensä vaikutusmahdollisuutta turvallisuusalalla. Tavoitteena on turvallinen ja häiriötön toimintaympäristö.

Edellä mainittuihin tavoitteisiin pääsy edellyttää jäsenistöltä mm.
- aktiivista toimintaa omalla työpaikallaan yritysturvallisuusasioiden parissa
- kiinteää yhteydenpitoa eri sidosryhmiin
- turvallisuustoiminnan visioiden luomista
- aktiivista osallistumista liiton sekä jaoston toimintaan.

Virallisia jaostokokouksia pidetään vain liiton syysopintopäivillä. Muun koulutuksen ja tapaamisten yhteydessä pidetään kuitenkin kokouksia ajankohtaisten teemojen ympärillä. Jaoston johtokunta kokoontuu aktiivisesti noin kymmenen kertaa vuodessa. Jaosto on saanut omia edustajiaan liiton eri toimikuntiin sekä liiton ulkopuolisiin toimikuntiin. Näkyvintä toiminta on tulityötoimikunnassa.

Yritysturvallisuus-jaostolla on omaa koulutusta, johon toki voivat osallistua myös muiden jaostojen edustajat. Viime vuosina on pyritty järjestämään yhteisiä koulutustilaisuuksia eri jaostojen kanssa. Tällä hetkellä suunnitteilla on oma etäkoulutuskonsepti.

Yritysturvallisuus-jaoston jäsenet tulevat pääsääntöisesti teollisuuden ja liike-elämän parista. Esimerkiksi julkishallinnon tehtävissä työskentely ei kuitenkaan ole jaoston jäsenyyden este. Eri sektoreiden edustus monipuolistaa näkemyksiä ja syventää keskustelua. Jäsenten toivotaan olevan kaikella tapaa aktiivisia. Oma erityisosaaminen tulee parhaiten esiin eri toimikunnissa toimien tai luennoitsijana eri koulutustapahtumissa. Tästä on hyvä antaa vinkkiä johtokunnalle esimerkiksi sähköpostilla tai liiton tilaisuuksissa tavatessa. 


Poutapilvi web design - P4