Etusivu Verkkokauppa Tietosuojaseloste

Tämä on Suomen Palopäällystöliitto – Finlands Brandbefälsförbund ry:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 24.5.2018. Viimeinen muutos 24.5.2018.

Rekisterinpitäjä

Suomen Palopäällystöliitto – Finlands Brandbefälsförbund ry
Y-tunnus 0202246-5
Iso Roobertinkatu 7 A 5
00120 Helsinki
0440 345 112
toimisto@sppl.fi

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Jäsen- ja myyntisihteeri Pirita Ranck

Rekisterin nimi

Suomen Palopäällystöliitto ry verkkokauppa (asiakasrekisteri)

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

 • rekisterinpitäjän oikeutettu etu (asiakassuhde) 

Henkilötietoja käsitellään verkkokaupan tilausten, laskutuksen, toimituksen, viestinnän, asiakaspalvelun ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

 • Yrityksen tiedot
 • Tilaajan nimi
 • Postitusosoite
 • Sähköposti
 • Puhelinnumero
 • Y-tunnus
 • Laskutusosoite
 • Asiakasnumero
 • Tiedot asiakkaan ostotapahtumista ja alennuksista
Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan tilauslomakkeesta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Suomen Palopäällystöliitto voi kuitenkin luovuttaa asiakastietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Lainsäädännön mahdollistamissa puitteissa henkilötietoja voidaan toimittaa seuraaville yrityksille:

 • kuljetusliikkeet (esim. Posti Oyj)
 • Ohjelmistopalvelujen toimittajat (verkkokauppa, toiminnanohjausjärjestelmä, sähköpostijärjestelmä)

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Jos valitsemamme kumppani säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, varmistamme, että henkilötiedot ovat suojassa GDPR-asetuksen vaatimalla tavalla.

Tietojen säilytys

Tietoja säilytetään niin kauan, kun se on tarpeellista asiakassuhteen hoitamisen kannalta. Noudatamme lakisääteisiä minimisäilytysaikoja (kirjanpito- ja tilinpäätösaineiston säilyttämistä koskee lakisääteinen joko kuuden tai kymmenen vuoden määräaika). Säilytysajat lasketaan sen kalenterivuoden lopusta, jonka aikana tilaus tehtiin.

Evästeiden käyttö

Suomen Palopäällystöliitto Oy käyttää verkkokaupassa evästeitä (ns. cookie), joiden avulla seurataan kävijäliikennettä ja parannetaan palvelun laatua. Evästeet ovat tarpeellisia kaupasta tilaamiseen.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Sähköpostijakelulistan ylläpitäjä on Suomen Palopäällystöliitto ja rekisteriä ylläpidetään Palopäällystöliiton tietoverkossa. Palopäällystöliitto huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä verkon käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tietojen korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua muulla tavalla, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti tai puhelimitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä vastaa henkilölle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterin pitäjälle. Rekisterinpitäjä vastaa henkilölle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).